Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás

Připravujeme

Josef Topol – Karel Hvížďala : Rozhovory

Dramatik Josef Topol v rozhovoru s novinářem Karlem Hvížďalou hovoří o svém dětství v Poříčí nad Sázavou, studiu v Benešově, práci v Divadle E. F. Buriana, o Otomaru Krejčovi a Národním divadle, vzniku Divadla za branou a všech svých hrách napsaných v šedesátých letech. Všímá si též svého vzácného přátelství s Jiřím Voskovcem. Následuje popis konce Divadla za branou, práce v dělnických profesích a nesnadného života na přelomu 70. a 80. let. a dále. V rozhovoru přibližuje Josef Topol řadu významných českých herců a režisérů, podává portrét dramaturga Karla Krause i řady svých přátel. Kniha je důležitým svědectvím o českém divadle, poezii a kulturním životě v době více než šedesáti let. Doprovozena je množstvím unikátních fotografií z Topolova rodinného archivu.


Bohdan Chudoba: Člověk nad dějinami

Dosud nevydané rukopisné dílo brněnského historika a pedagoga Bohdana Chudoby (1909–1982), žijícího od roku 1948 v exilu, čítá desítky svazků, mezi nimi několik románů, pohádky, povídky i práce esejistické a memoárové. Jeho vrcholem je obří práce Člověk nad dějinami, esejisticko-literárně-historické uchopení vývoje evropské civilizace, evropského člověka a evropské vzdělanosti od pravěku do dvacátého století. Chudoba se zde projevuje jako vynikající esejista vytříbeného stylu, vzdělanec světového rozhledu a neobyčejně osobitý myslitel. V českém kontextu jde o dílo svou šíří zcela jedinečné, nesrovnatelné s jemu podobným. Století za staletím kráčíme s Chudobou evropskou historií, kulturou, vzdělaností a politikou, nejsme však svědky shrnování faktů, ale osobité a velmi kritické interpretace. Chudoba promýšlí, přičemž Evropu vidí v souvislostech mimoevropských starověkých kultur a civilizací. Podobně jako Jindřich Chalupecký v knize Evropa a umění, i Chudoba ve své knize píše o tom, co naléhavě sám prožívá, nejde mu pohled z odstupu, ale doslova o život. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem, zprávou o celku Chudobovy literární pozůstalosti, dvěma zasvěcenými doslovy a obsáhlou fotografickou přílohu, přibližující Chudobův život. Vychází jako první svazek souborného vydání Díla Bohdana Chudoby.


Ivan M. Jirous: Magorova oáza

Svazkem Magorova oáza se uzavírá vydávání Spisů Ivana M. Jirouse v nakladatelství Torst. Svazek obsahuje časopisecky publikovaný cyklus Na Oáze, množství drobných roztroušených textů z let 1990–2011 a též všechny Jirousovy rozhovory z daného období. Doplněn je texty vzniklými před rokem 1990, které nebyly obsaženy ve výboru Magorův zápisník. Vznikl tak obsažný svazek, který umožňuje čtenářům číst spolu s pěti předchozími svazky Jirousovo dílo jako celek, jako jedno ze stěžejních děl poválečné české literatury. Knihu k vydání připravila Adéla Petruželková, která ji opatřila ediční poznámkou a jmenným rejstříkem.


Jiří Orten: Spisy VIII. Korespondence

Svazkem korespondence se završuje vydávání devítisvazkových Spisů Jiřího Ortena. Svazek shrnuje Ortenovu korespondenci odeslanou i přijatou. Jeho korespondenčními partnery byly významné osobnosti české literatury (František Halas, Ivan Blatný, Zdeněk Urbánek, Klement Bochořák, Jindřich Chalupecký a mnozí další), divadla, studentského života na prahu války, ale i členové jeho rodiny a jeho partnerka Věra Fingerová. Právě korespondence s Věrou Fingerovou, jejíž část přijatá dosud nebyla publikována, a korespondence Jiřího Ortena s jeho maminkou tvoří nejrozsáhlejší korespondenční soubory přítomného svazku. Na Ortenově korespondenci můžeme den po dni sledovat čtyři roky života mladého básníka a dozvědět se tak mnoho velmi podstatného i o vzniku jeho literárních textů. Edice je doprovozena komentáři a zevrubnou ediční poznámkou editorky Marie Havránkové a jmenným rejstříkem.


Josef Palivec: Listář 2

Svazek Listář 2 uzavírá vydávání čtyřsvazkových Spisů Josefa Palivce v nakladatelství Torst. Shrnuje v úplnosti básníkovu korespondenci s významnými osobnostmi české kultury. Ve svazku čtenář nalezne mimo jiné jeho korespondenci s F. X. Šaldou, Fráňou Šrámkem, Eduardem Bassem, Jiřím Mahenem, Janem Opolským, Josefem Horou, Konstantinem Bieblem, Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, Františkem Halasem, Vilémem Závadou, Vladimírem Holanem, Bedřichem Fučíkem, Janem Patočkou, Václavem Černým, Karlem Konrádem, Josefem Heydukem, Ivanem Jelínkem, Františkem Hrubínem, Kamilem Bednářem, Ivanem Divišem, Ladislavem Fikarem, ruským bohemistou Olegem Malevičem, Ivanem Wernischem či Miloslavem Topinkou. Svazek k vydání připravili Jiří Rambousek a Stanislava Fedrová. Doprovozen je rozsáhlým poznámkovým aparátem, doslovem a jmenným rejstříkem.


Jan Vladislav: Eseje

Z esejistického díla Jana Vladislava dosud vyšlo tiskem jen překvapivě málo: Malé morality, Portréty a autoportréty a Pařížský zápisník I. (1981/1989). Jan Vladislav psal své eseje od padesátých let a v sedmdesátých letech je shrnul do čtyř rukopisných svazků Tajného čtenáře. Od roku 1981, v pařížském exilu, psal své eseje dále, Pařížský zápisník I. z nich přinesl podstatný výbor. Autor ovšem pokračoval v psaní i dále, jak o tom svědčí Pařížský zápisník II. (1990–1999), jenž je vedle třetího a čtvrtého dílu Tajného čtenáře součástí přítomného svazku. Tématem jeho esejů byli často čeští a světoví autoři, které osobně poznal: jejich obsáhlé medailony shrnul do svazku Portréty a posmrtné masky, tvořící závěr přítomné knihy. Autor se ve svých esejích zabývá evropskou literaturou mnoha staletí, ale i kulturou Orientu a autory americkými. Předmětem jeho zájmu jsou i výtvarné umění, hudba, filosofie, neopomíná ani otázky společenské a politické. Svazek Eseje shrnuje všechny dosud tiskem nevydané soubory esejů, které si Jan Vladislav sám uspořádal.